KAMENNÁ PRODEJNA Čistovická 499/54, Praha 6. 
Otevřeno: Po-Pá 10:00-18:00, čt do 20:00 
Telefon prodejna:  725 729 111
Upozornění: V pondělí 27.9. otevřeno, v úterý 28.9. ZAVŘENO 
Termíny na servis kol doporučujeme dohodnout přímo s mechanikem na 603 553 973

Vrácení DPH při vývozu zboží do zahraničí.

Základní podmínky, za kterých je možno v České republice požádat o vrácení DPH ze zde nakoupeného zboží:

Pořízené (nakoupené) zboží musí být vyvezeno do 3 kalendářních měsícůod konce měsíce, kdy bylo zakoupeno a současně nárok na vrácení daně musí být uplatněn u prodávajícího do 6 kalendářních měsíců od konce měsíce, kdy bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Oba tyto okamžiky se posuzují podle data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na dokladu o prodeji zboží.

Prodejní cena nakoupeného zboží u jednoho prodejce v jednom kalendářním dni musí být více jak 2.000 Kč vč. DPH, zboží nesmí mít obchodní charakter a musí být vyvezeno v rámci cestovního styku.
- Kupující nesmí mít bydliště (resp. místo pobytu) v ČR, ani jinde v Evropském společenství, přičemž místo jeho pobytu ve třetí zemi by mělo být zapsáno v cestovním dokladu (většinou pasu) a dále nesmí kupující uskutečňovat v tuzemsku ekonomickou činnost.
- Stále zůstává v platnosti povinnost nechat potvrdit výstup zboží z Evropského společenství celním úřademna dokladu o prodeji.

Změny od 1. 4. 2013:

- zrušení povinnosti tiskopisu MF
- Prodávající má nově povinnost vystavit na vyžádání zahraniční fyzické osoby (kupujícího) doklad o prodeji zboží ve dvou vyhotoveních s tím, že na prvním uvede údaj „VAT REFUND" („originál dokladu o prodeji") a na druhém dokladu údaj „COPY - obsahově i vizuálně totožný doklad
- Doklad o prodeji musí dále obsahovat údaje o kupujícím, jako je jméno a příjmení, místo pobytu zahraniční fyzické osoby, která zboží vyveze, jakožto další standardní náležitosti daňových dokladů podle ZDPH (např. identifikaci dodavatele / prodávajícího, rozsah a předmět plnění, evidenční číslo dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, sazbu a výši DPH, základ daně, cenu celkem vč. DPH).
- Celní úřad potvrdí výstup zboží mimo Evropské společenství na prvním vyhotovení dokladu o prodeji s údajem „VAT REFUND" a splnění podmínek pro vracení daně. Nepotvrzuje tedy již na formuláři ministerstva financí. Doposud byl celní úřad povinen potvrdit jak doklad o prodeji zboží, tak i předepsaný tiskopis.
- O vrácení DPH z nakoupeného zboží může požádat výše specifikovaná osoba při splnění uvedených kritérií pouze u plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění dodání zboží. Tento plátce je povinen daň vrátit buď přímo zahraniční osobě po předložení originálu dokladu o prodeji „VAT REFUND" potvrzeného celním úřadem, nebo jiné osobě jednající jménem a ve prospěch zahraniční fyzické osoby, pokud předloží zmiňovaný dokument a prohlášení, že jedná jménem a ve prospěch této osoby.

Prodávající plátce uvede vrácenou DPH ve svém daňovém přiznánínejdříve za zdaňovací období, ve kterém se vrácení daně uskutečnilo a nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Jsou vytipovány komodity, kde není možno požádat o vrácení dph:

 • uhlovodíková paliva a maziva,
 • tabákové výrobky,
 • alkoholické nápoje,
 • potraviny a další zboží pod kódem Harmonizovaného systému v kapitolách 01 až 21, to znamená například:
 • živá zvířata,
 • maso, ryby,
 • mléko a mléčné výrobky, vejce,
 • další produkty živočišného původu,
 • živé rostliny a květinářské produkty,
 • zelenina a ovoce, vč. jejich částí či produktů,
 • káva, čaj, koření,
 • další produkty rostlinného původu,
 • gumy, pryskyřice (přírodního původu),
 • cukr, cukrovinky, kakao a jeho produkty,
 • ostatní jedlé přípravky.

 

Jak zasíláme kola ?

před odesláním kolo vybalíme, sestavíme, seřídíme a pak znovu částečně rozebereme a zabalíme do krabice

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info