KAMENNÁ PRODEJNA : Čistovická 499/54, Praha 6 (Mapa Google)
Otevřeno po-pá 10:00-18:00, ve čt do 20:00. Telefon prodejna: 725 729 111.
Tel. servis 603 553 973, nebo 725 729 111, Servis ROCK SHOX jen 603 553 973.
Příjem zakázek do servisu prosím objednávejte lelefonicky předem.

Smlouva o výpůjčce testovacího kola

Znění smlouvy o vypůjčce testovacího kola

SMLOUVA O VÝPŮJČCE TESTOVACÍHO KOLA ...............


Firma: Tomáš Fiala, IČO 15077861, se sídlem Čistovická 499/54, 163 00, Praha 6, dále jen „půjčitel"
a
Jméno a příjmení: ........................................................................................................................................
Bydliště: ........................................................................................................................................................
Číslo OP: ......................................................... druhý doklad totožnosti: ........................................................
dále jen „vypůjčitel"
uzavřeli dle § 659 a následujících Občanského zákoníku v platném znění tuto smlouvu o výpůjčce:


I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek půjčitele, že přenechá vypůjčiteli po stanovenou dobu a za níže uvedených podmínek do užívání kompletní jízdní kolo ......................v maloobchodní ceně ..........,- Kč ve specifikaci dle katalogu ........, výrobní číslo rámu: ............ (dále jen „kolo .......") k testovací jízdě za účelem případné koupě.


II. Práva a povinnosti půjčitele
1. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli kolo ...... čisté a ve stavu způsobilém k řádnému užívání.
2. Půjčitel je oprávněn požadovat vrácení kola ...... i před skončením doby stanovené touto smlouvou, jestliže vypůjčitel kolo AUTHOR neužívá řádně nebo jestliže je užívá v rozporu s účelem stanoveným touto smlouvou.
3. Půjčitel může použít zálohu složenou vypůjčitelem k úhradě škod způsobených vypůjčitelem na kole .......... nebo k úhradě smluvní pokuty za pozdní vrácení kola ..........

III. Práva a povinnosti vypůjčitele
1. Vypůjčitel je povinen užívat kolo ......... řádně a chránit ho před poškozením, ztrátou nebo zničením. Vypůjčitel nese odpovědnost za všechna poškození, ztráty nebo zničení a jiné újmy na kole AUTHOR, které je předmětem této smlouvy.
2. Vypůjčitel nesmí přenechat kolo ......... k užívání jiné osobě. Pokud tak učiní, odpovídá za způsobené škody, jakoby je způsobil sám.
3. Vypůjčitel složí při vypůjčení kola vratnou zálohu ve výši ................. Kč. Záloha je vratná v plné výši při řádném vrácení kola ........... půjčiteli.
4. Vypůjčitel se zavazuje uhradit půjčiteli jakékoliv způsobené škody na rámu a komponentech dle doporučených maloobchodních cen oficiálních dovozců jednotlivých komponentů do ČR.
5. Vypůjčitel je povinen do skončení doby výpůjčky předmětné kolo AUTHOR vrátit čisté a nepoškozené na místo určené půjčitelem. Pokud není sjednáno jinak, rozumí se tímto místem provozovna půjčitele.


IV. Doba výpůjčky
1. Výpůjčka se sjednává na dobu do: ...............................................................................................
2. Za vrácení kola .......... později než je sjednaná doba výpůjčky se vypůjčitel zavazuje uhradit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že vypůjčitel nevrátí kolo .......... nejpozději do 7 dnů od uplynutí doby výpůjčky, zavazuje se uhradit půjčiteli doporučenou maloobchodní cenu ......,- Kč a ztrácí nárok na vrácení zálohy.
V. Cena za výpůjčku
1. Cena za vypůjčení kola na sjednanou dobu byla stanovena na ........,- Kč a byla zaplacena při podpisu smlouvy.


VI. Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze formou písemných, oboustranně potvrzených dodatků.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.


V Praze dne ............................. 2015 čas převzetí kola vypůjčitelem:................................................
...............................................................................................
za půjčitele
.................................................................................................
za vypůjčitele

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení